دوچرخه سوار آملی در راه اروپا

سفر دوچرخه سوار آملی با پیام روز ” بدون خودرو” امروز آغاز شد رحمت الله آزاد برای رساندن پیام ” استفاده از دوچرخه ” مسیر کشورهای آذربایجان ، گرجستان و ارمنستان را رکاب می زند